دستگاه آب یونیزه قلیایی

Ph  آب در حالت نرمال ۴/۷ می باشد. کاهش این میزان خطراتی بدنبال دارد که گاهی باعث مرگ نیز می شود. بدین جهت دستگاه آب یونیزه قلیایی به جهت قلیایی کردن آب و بهره بردن از خواص آن پیشنهاد می شود.